ברוכה הבאה לאתר הרמון היופי -בעלים סלי קדמי ומרכז הקניות המקוון של הרמון היופי-סלי קדמי בהתאמה ״הרמון היופי״

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרשת לקרוא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הרמון היופי.

תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד. תנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותו, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו,)

מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר

ופרטים חיוניים נוספים. על מנת להמשיך בהליך הרכישה עליך לסמן את התיבה המתאימה כי קראת והנך מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את הליך הרכישה .באמצעות האתר

כללי 1.

אתר הרמון היופי מאפשר קישור לקליניקה לצורך זימון תורים ומהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי טיפוח נוספים הנמכרים על מוצרי קוסמטיקה מקולקציית היופי של הרמון היופי,סלי סקין ידי הרמון היופי, המיועדים ללקוחות הרמון היופי .

האתר מנוהל ומפועל על ידי הרמון היופי סלי קדמי משדרות מנחם בגין 4 ראשון לציון. בכל שאלה הנוגעת לאתר הרמון היופי מוזמנים להתקשר לשירות הלקוחות באמצעות טלפון מס’ 03-9695854

.בימים א-‘ה’ בין השעות 08:00 ל- ,18:00 וביום ו’ בין השעות 08:00 12:30 או בדואר אלקטרוני

השימוש באתר הרמון היופי מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף ו/או בכל חשבון

Sally@harmonhayofi.com

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרמון היופי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר הרמון היופי בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם השתמשת בשירותי אתר הרמון היופי לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע הרמון היופי;

3. אם את חייבת כספים להרמון היופי או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;

4. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש .בדרך כלשהי רישומי המחשב של הרמון היופי בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הרמון היופי שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם, בלי להודיע על כך מראש.

.התנאים החדשים יפורסמו באתר הרמון היופי וייכנסו לתוקף עם פרסומם

הרמון היופי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים .הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה

הרמון היופי רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר כולם .או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי

רכישת מוצרים באתר הרמון היופי

הזמנה

• רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות לאחר מכן תזין המזמינה בטופס מקוון המיועד לכך את פרטי המזמינה, פרטי מקבל ההזמנה וכל פרט מזהה אחר שיש בו כדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את מקום אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. 

• חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תצא הזמנה אל הפועל

• בשלב הבא תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה.

 על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים על מנת למנוע אפשרות של תקלה במשלוח עם קבלת .ההזמנה :מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן • ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, תאושר ההזמנה על ידי הרמון היופי ,יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן

• על מנת להיות כשירים לרכוש את המוצרים באתר האינטרנט, על הלקוחות: (א) להיות בגיל 18 שנים לפחות, או, אם הם קטינים, להיות מוסמכים כיאות בידי נציגם החוקי; (ב) להיות צרכנים, דהיינו, כאנשים בשר ודם הפועלים למטרות שאינן נוגעות למסחר, לעסק, למלאכה ולעיסוק שלהם; (ג) להירשם באתר האינטרנט; (ד) להיות בעלי כתובת דוא”ל; ו- (ה) להחזיק בכרטיס חיוב תקף של אחד ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים באתר זה.

• חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי יובהר כי הרמון היופי מציגה את כל המוצרים אשר תמונותיהם באתר

• הרמון היופי רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה, לשנות את היצע המוצרים באתר והעובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר הרמון היופי גם בעתיד

• אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג הרמון היופי ייצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והרמון היופי שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת הרמון היופי כאמור, הזמנתך -תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת הרמון היופי, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי יזוכה

• למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר הרמון היופי 

שמירת הזמנה

המוצרים שאת מעוניינת להזמין יישמרו למשך 60 דקות בעגלת הקניות באתר. לאחר 60 דקות פרטי ההזמנה לא יישמרו

הרמון היופי לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או נקלטה באופן משובש וזאת  גם אם מקור התקלה במחשבי הרמון היופי. אם לא תתקבל פניה מהרמון היופי, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך יום עסקים אחד, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה מומלץ כי תפני להרמון היופי לברר את מקור התקלה

אופן ביצוע התשלום

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני  • .וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה . כדוגמא bit

הרמון היופי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש  באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהרמון היופי תכבד 

לאחר הזנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישר זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי  תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך או נציג הרמון היופי או האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו נמצא במלאי הרמון היופי תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לחברה או תבטל את החיוב אם בוצע בגין המוצר שאינו במלאי, האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי על מנת לבצע זיכוי בהתאם

1 אספקת המוצרים והמשלוח

• הרמון היופי תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 14 ימי עסקים אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל או תוך 7 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח, מיום קליטת ההזמנה ואישורה

• המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים אזורי החלוקה של  חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה ולמזמינה לא תהא כל טענה כלפי הרמון היופי בקשר לכך

• במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי הרמון היופי ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהא כל טענה נגד הרמון היופי-סלי ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה במקרה כאמור על המזמינה להודיע מידית להרמון היופי אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש

2 דמי משלוח

• בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה 

• דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה 

• הרמון היופי לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון ומבלי לגרוע מהאמור, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת הרמון היופי- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים

• במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול

3 מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה.

לאחר קבלת ההזמנה תוכלי להחזיר או להחליף מוצרים בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם נציגת הרמון היופי.

ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א1981- והתקנות כפי שיעודכנו מעת לעת ,החוק :מכוחו (להלן

במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף הרמון היופי, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי. אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

להרמון היופי שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר

לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהא כל טענה כנגד הרמון היופי לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר רק לאחר החזרת המוצרים לחברה בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או לחשבון אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי והרמון היופי.

הרמון היופי תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי הרמון היופי בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר/ים לא תחויבי בדמי ביטול, והכל בהתאם לחוק כפי שיעודכן מעת לעת

מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לו נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות.

4 מחירים

• מחירי המוצרים המופיעים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח

• המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. הרמון היופי רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים

5 מבצעים, הטבות והנחות

• הרמון היופי רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הרמון היופי רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך

לתשומת לבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר הרמון היופי. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצרהמקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך. אלמלא פחת מחיר ההזמנה דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות

6 פרטיות

יובהר כי הרמון היופי אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא”ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות

• השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע להרמון היופי ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא”ל ו/או פניה טלפונית למטרות קידום .מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלוונטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת

ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרמון היופי לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע :המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר הרמון היופי, למעט במקרים המפורטים להלן

במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין הרמון היופי או אם  ביצעת באמצעות אתר הרמון היופי, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה

אם התקבל בידי הרמון היופי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך ;לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הרמון היופי 

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי הרמון היופי ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור הרמון היופי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל  • העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הרמון היופי לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך .ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו

הנך רשאי בכל עת לפנות להרמון היופי בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, 

Sally@harmonhayofi.com באמצעות פניה בכתב לכתובת ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש

7 אחריות 

הרמון היופי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם  למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר

הרמון היופי לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר,) תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב,’ תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר הרמון היופי, למעט מחירם, הרמון היופי אינה בודקת את מהימנות IS) (ASהמקבלת מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא המידע שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי- התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והרמון היופי תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והרמון היופי ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.

הרמון היופי ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של הרמון היופי. במקרה זה תהיה אחריות הרמון היופי ואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר לא תהיה לכם כל טענה, IS). (AS השירות באתר הרמון היופי באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא .

תביעה או דרישה כלפי הרמון היופי ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר 

.בכל מקרה אחריות הרמון היופי מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר לכך 

הרמון היופי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של אתר הרמון היופי. יחד עם זאת, הרמון היופי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, .בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמו, הרמון היופי לא תישא באחריות כלשהי

8 קישורים ומידע פרסומי באתר 

במסגרת הביקור באתר הרמון היופי יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהרמון היופי ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהיה מצדדים שלישיים, הרמון היופי אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר הרמון היופי ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

הרמון היופי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר .אליהם תגיע באמצעות קישורים מהרמון היופי או בעקבות ביקורכם באתר

9 קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הרמון היופי, לרבות השם “הרמון היופי סלי סקין” ו/או שמה של הרמון היופי ו/או פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של הרמון היופי –סלי קדמי בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובה הגרפי של האתר, הנתונים באתר (לרבות רשימות .המוצרים, תיאור המוצרים וכד,)’ וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי הרמון היופי ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין.להשתמש בהם ללא הסכמתן אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של הרמון היופי מראש ובכתב,.ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר הרמון היופי, ברשימות המוצרים. o rnui המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הרמון היופי מראש ובכתב אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר הרמון היופי לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הרמון היופי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)

גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה (Frame), אין להציג את האתר בתוך מסגרת o “(קישור עומק,)” אלא בהסכמת הרמון היופי מראש ובכתב. הרמון היופי – סלי תהא רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרמון היופי

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת הרמון היופי לכך מראש ובכתב

10 שמירה על סודיות/אבטחת מידע  

הרמון היופי נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע o SSL ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח היא הרמון היופי הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה באמצעות משולם חברת האשראי באחריותה יובהר כי הרמון היופי אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת הרמון היופי ו/או הנובעים מכוח עליון, הרמון היופי לא o תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה

11 דין ושיפוט 

הדין החל על השימוש באתר הרמון היופי והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז .הנכם מוזמנים לפנות הרמון היופי-סלי קדמי בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים